Datu aizsardzības paziņojums

1. Datu aizsardzība īsumā

Vispārīgā informācija

Turpmāk minētā informācija sniedz vienkāršu pārskatu par to, kas notiek ar jūsu personas datiem, kad apmeklējat šo tīmekļa vietni. Personas dati ir jebkuri dati, pēc kuriem jūs var personīgi identificēt. Detalizētu informāciju par datu aizsardzību lūdzam skatīt mūsu datu aizsardzības paziņojumā, kas sniegts zem šī teksta.

Datu vākšana šajā tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgs par datu vākšanu šajā tīmekļa vietnē?

Datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē veic tīmekļa vietnes operators. Tīmekļa vietnes operatora kontaktinformāciju varat atrast šīs privātuma politikas sadaļā „Informācija par atbildīgo personu”.

Kā apkopojam jūsu datus?

No vienas puses, jūsu dati tiek apkopoti, kad jūs tos mums sniedzat. Tie var būt, piemēram, dati, ko jūs ievadāt saziņas veidlapā.

Citus datus automātiski vai ar jūsu piekrišanu apkopo mūsu IT sistēmas, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Tie pamatā ir tehniskie dati (piemēram, interneta pārlūkprogramma, operētājsistēma vai lapas skatījuma laiks). Šie dati tiek apkopoti automātiski, tiklīdz jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Kādam mērķim mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa datu tiek apkopota, lai nodrošinātu nekļūdīgu tīmekļa vietnes darbību. Jūsu lietotāja paradumu analīzei var tikt izmantoti citi dati.

Kādas ir jūsu tiesības saistībā ar saviem datiem?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas saņemt informāciju par jūsu uzglabāto personas datu izcelsmi, saņēmēju un mērķi. Jums ir tiesības arī pieprasīt šo datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat sniedzis savu piekrišanu datu apstrādei, nākotnē šo piekrišanu jebkurā brīdī varat atcelt. Noteiktos apstākļos jums ir arī tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu. Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Jūs jebkurā brīdī varat sazināties ar mums par šo un jebkādiem citiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar datu aizsardzību.

Analīzes rīki un trešo personu rīki

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, jūsu interneta pārlūkošanas paradumi var tikt statistiski analizēti. To pamatā dara tā sauktās analīzes programmas.

Detalizēta informācija par šīm analīzes programmām ir pieejama turpmāk sniegtajā datu aizsardzības deklarācijā.

2. Vispārīgas piezīmes un obligāti sniedzamā informācija

Datu aizsardzība

Šo vietņu operatori ļoti rūpīgi attiecas pret jūsu personas datu aizsardzību. Mēs jūsu personas datus apstrādājam kā konfidenciālu informāciju un saskaņā ar tiesību aktos paredzētajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo datu aizsardzības deklarāciju.

Kad izmantojat šo tīmekļa vietni, tiek ievākti dažādi personas dati. Personas dati ir dati, pēc kuriem jūs var personīgi identificēt. Šajā Privātuma politikā paskaidrots, kādu informāciju mēs apkopojam un kā to izmantojam. Tajā arī izskaidrots, kā un kādam mērķim mēs to darām.

Mēs vēlētos norādīt, ka datu pārraidei internetā (piemēram, sazinoties e-pastā) iespējami drošības trūkumi. Pilnīga datu aizsardzība pret to pieejamību trešajām personām nav iespējama.

Piezīme par atbildīgo iestādi

Par datu apstrādi atbildīgā persona šajā tīmekļa vietnē:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetāle (Ennepetal)

Tālrunis: 02333 911-0
E-pasts: info@bilsteingroup.com

Atbildīgā iestāde ir fiziska vai juridiska persona, kas atsevišķi vai kopā ar citiem nosaka personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes mērķus un līdzekļus.

Uzglabāšanas periods

Ja vien šajā datu aizsardzības deklarācijā nav norādīts konkrētāks uzglabāšanas periods, mēs jūsu personas datus uzglabāsim līdz datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja jūs pamatoti pieprasāt dzēst datus vai atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, jūsu dati tiks izdzēsti, ja vien mums nebūs citi juridiski pieļaujami iemesli jūsu personas datu uzglabāšanai (piemēram, uzglabāšanas laiks, kas noteikts nodokļu tiesību aktos vai komerctiesību aktos); pēdējā gadījumā dati tiks izdzēsti, tiklīdz šie iemesli vairs nebūs spēkā.

Vispārīga informācija par datu apstrādes juridisko pamatu šajā tīmekļa vietnē

Ja esat piekritis datu apstrādei, mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu vai DSGVO 9. panta (2) punkta (a) apakšpunktu, ja tiek apstrādātas īpašas datu kategorijas saskaņā ar DSGVO 9. panta (1) punktu. Ja tiek sniegta skaidra piekrišana personas datu pārsūtīšanai uz trešajām valstīm, datu apstrāde tiek pamatota arī ar DSGVO 49. panta (1) punkta (a) apakšpunktu. Ja esat piekritis sīkdatņu uzglabāšanai vai piekļuvei informācijai jūsu gala iekārtā (piemēram, izmantojot ierīces digitālo nospiedumu), datu apstrāde papildus tiek veikta, pamatojoties uz TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt. Ja jūsu dati ir nepieciešami līguma izpildei vai pirmslīguma pasākumu īstenošanai, mēs jūsu datus apstrādājam, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu. Turklāt, ja jūsu dati ir nepieciešami juridiskas saistības izpildei, mēs tos apstrādājam, pamatojoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (c) apakšpunktu. Turklāt datu apstrādi var veikt, pamatojoties uz mūsu likumīgo interesi atbilstoši DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktam. Informācija par atbilstošu juridisko pamatojumu katrā atsevišķā gadījumā ir sniegta nākamajos šīs datu aizsardzības deklarācijas punktos.

Datu aizsardzības speciālists

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu.

Saša Haselbahs (Sascha Hasselbach)
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfelde (Langenfeld)
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tālrunis: 021732041244
E-pasts: privacy@bilsteingroup.com

Piezīme par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām trešajām valstīm

Mēs cita starpā izmantojam rīkus, ko nodrošina uzņēmumi no ASV vai citām trešajām valstīm, kas saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem nav uzskatāmi par drošiem. Ja šie rīki ir aktīvi, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz šīm trešajām valstīm, kur arī var tikt veikta to apstrāde. Vēlamies norādīt, ka šajās valstīs nav iespējams garantēt tādu datu aizsardzības līmeni, kas ir pielīdzināms ES dalībvalstīm. Piemēram, ASV uzņēmumiem ir pienākums nodot personas datus drošības iestādēm, un šādā gadījumā jums kā datu subjektam nav nekādu iespēju to tiesiski apstrīdēt. Tādēļ nevar izslēgt, ka ASV varasiestādes (piemēram, izlūkdienesti) uzraudzības nolūkos apstrādā, izvērtē un pastāvīgi uzglabā jūsu datus, kas atrodas ASV serveros. Mēs šīs apstrādes darbības nevaram ietekmēt.

Jūsu piekrišanas datu apstrādei atsaukšana

Daudzas datu apstrādes darbības ir iespējamas veikt tikai ar nepārprotamu jūsu sniegtu piekrišanu. Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu. Atsaukums neietekmē tās datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atsaukumam.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu konkrētos gadījumos un pret tiešo mārketingu (VDAR 21. pants)

JA DATU APSTRĀDE PAMATOTA AR DSGVO 6. PANTA (1) PUNKTA (E) VAI (F) APAKŠPUNKTU, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDI AR JŪSU KONKRĒTO SITUĀCIJU SAISTĪTU IEMESLU DĒĻ; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, BALSTOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. ATTIECĪGAIS JURIDISKAIS PAMATOJUMS, UZ KURU IR BALSTĪTA APSTRĀDE, IR PIEEJAMS ŠAJĀ DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJĀ. ŠĀDA IEBILDUMA GADĪJUMĀ MĒS NETURPINĀSIM APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD VARĒSIM SNIEGT PĀRLIECINOŠU LIKUMĪGU PAMATOJUMU APSTRĀDEI, KAS IR AUGSTĀKS PAR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI JA APSTRĀDE TIEK VEIKTA TIESISKO PRASĪBU AIZSTĀVĒŠANAI VAI IZPILDEI (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR DSGVO 21. PANTA (1) PUNKTU).

JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI TIEŠIEM MĀRKETINGA MĒRĶIEM, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI ŠĀDIEM MĀRKETINGA MĒRĶIEM; TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, CIKTĀL TAS IR SAISTĪTS AR TIEŠO MĀRKETINGU. JA CELSIET IEBILDUMU, JŪSU PERSONAS DATI PĒC TAM VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠAJAI REKLĀMAI (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VĀCIJAS DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMA 21. PANTA (2) PUNKTU).

Tiesības iesniegt apelāciju kompetentā uzraudzības iestādē

VDAR pārkāpumu gadījumā datu subjektiem ir tiesības iesniegt apelāciju uzraudzības iestādē, konkrēti, savas pastāvīgās dzīvesvietas, darbavietas vai iespējamā pārkāpuma dalībvalstī. Pārsūdzības tiesības neietekmē jebkādas citas administratīvās procedūras vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt datus, ko mēs automātiski apstrādājam ar jūsu piekrišanu vai kas, izpildot līgumu, ir nodoti jums vai trešajai personai vispārīgi izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Ja jūs pieprasāt veikt tiešu datu pārsūtīšanu citai atbildīgajai personai, tas tiks izdarīts tikai tiktāl, cik tas ir tehniski iespējams.

Informācija, labojumi un dzēšana

Spēkā esošo tiesību normu ietvaros jums ir tiesības jebkurā brīdī saņemt informāciju par saviem uzglabātajiem personas datiem, to izcelsmi un saņēmēju, datu apstrādes mērķi un, ja nepieciešams, tiesības veikt šo datu labošanu vai dzēšanu. Jūs varat ar mums jebkurā brīdī sazināties gan šajā, gan citos ar personas datiem saistītos jautājumos.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jebkurā brīdī varat sazināties ar mums. Tiesības uz apstrādes ierobežojumu ir šādos gadījumos:

Ja jūs apstrīdat mūsu uzglabāto personas datu precizitāti, mums parasti ir nepieciešams laiks to pārbaudei. Pārbaudes laikā jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi.
Ja jūsu personas datu apstrāde ir notikusi/notiek nelikumīgi, dzēšanas vietā varat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
Ja mums jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, bet jums tie ir nepieciešami, lai izmantotu, aizstāvētu vai pieprasītu ievērot savas likumā paredzētās tiesības, jums ir tiesības dzēšanas vietā pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu.
Ja esat cēlis iebildumu saskaņā ar DSGVO 21. panta (1) punktu, jāveic jūsu un mūsu interešu sabalansēšana. Kamēr nav noteikts, kuras intereses ir augstākas, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja jūs esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus apstrādāt, neskaitot uzglabāšanu, var tikai ar jūsu piekrišanu vai ar mērķi izmantot, aizstāvēt vai pieprasīt ievērot savas likumā paredzētās tiesības vai nolūkā aizsargāt citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgu Eiropas Savienības vai dalībvalsts publisko interešu dēļ.

SSL vai TLS šifrēšana

Drošības iemeslu dēļ un ar mērķi aizsargāt konfidenciālu pārsūtīšanu, piemēram, saistībā ar rīkojumiem vai pieprasījumiem, ko jūs mums nosūtāt kā vietnes operatoram, šajā vietnē tiek izmantota SSL vai TLS šifrēšana. Šifrētu savienojumu iespējams atpazīt pēc tā, ka pārlūkprogrammas adreses josla mainās no „http://” uz „https://” un jūsu pārlūkprogrammas joslā parādās piekaramās atslēgas ikona.

Ja ir aktivizēta SSL vai TLS šifrēšana, trešās personas jūsu mums pārsūtītos datus nevar nolasīt.

3. Datu vākšana šajā tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Mūsu interneta lapās tiek izmantotas tā sauktās „sīkdatnes”. Sīkdatnes ir sīkas datu pakotnes, kas nerada nekādu kaitējumu jūsu gala ierīcei. Tās vai nu tiek īslaicīgi uzglabātas uz sesijas laiku (sesijas sīkdatnes), vai arī pastāvīgi arhivētas jūsu ierīcē (pastāvīgās sīkdatnes). Sesijas sīkdatnes pēc jūsu apmeklējuma beigām tiek automātiski dzēstas. Pastāvīgās sīkdatnes tiek uzglabātas jūsu ierīcē līdz brīdim, kad tās izdzēšat pats, vai līdz brīdim, kad tās automātiski izdzēš jūsu tīmekļa pārlūks.

Sīkdatnes var rasties no mums (pirmās personas sīkdatnes) vai no uzņēmumiem-trešajām personām (tā sauktās trešo personu sīkdatnes). Trešo personu sīkdatnes aktivizē noteiktu uzņēmumu-trešo personu pakalpojumu integrāciju tīmekļa vietnēs (piemēram, sīkdatnes maksājumu apstrādes pakalpojumiem).

Sīkdatnēm ir dažādas funkcijas. Daudzas sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas, jo noteiktas tīmekļa vietnes funkcijas bez sīkdatnēm nedarbotos (piemēram, pirkumu groza funkcija vai video attēlošana). Citas sīkdatnes var izmantot, lai novērtētu lietotāja paradumus vai reklāmas mērķiem.

Sīkdatnes, kas nepieciešamas, lai veiktu elektroniskās saziņas procesu, lai nodrošinātu noteiktas jūsu pieprasītas funkcijas (piemēram, pirkumu groza funkciju) vai optimizētu tīmekļa vietni (piemēram, sīkdatnes, lai izmērītu tīmekļa vietnes auditoriju) (nepieciešamās sīkdatnes) tiek uzglabātas, pamatojoties uz DSGVO 6. panta 1. daļas (f) punktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamatojums. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts nepieciešamo sīkdatņu uzglabāšanā, lai nodrošinātu tehniski nekļūdīgu un optimizētu savu pakalpojumu sniegšanu. Ja ir pieprasīta piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai un salīdzināmas atzīšanas tehnoloģijas, apstrāde tiek veikta tikai uz šīs piekrišanas pamata (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts un TTDSG 25. panta (1) punkts); piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Jūs varat iestatīt savu pārlūku, lai būtu informēts par sīkdatņu iestatīšanu un pieļautu sīkdatnes tikai atsevišķos gadījumos, nepieļautu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai noteiktiem gadījumiem vai kopumā un aktivizētu automātisku sīkdatņu dzēšanu, aizverot pārlūkprogrammu. Ja sīkdatnes ir deaktivizētas, šīs vietnes funkcionalitāte var tikt traucēta.

Kuras sīkdatnes un pakalpojumi tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē, varat uzzināt šajā datu aizsardzības deklarācijā.

Servera žurnālfaili

Lapu nodrošinātājs automātiski apkopo un uzglabā informāciju tā sauktajos servera žurnālfailos, ko mums automātiski nosūta jūsu pārlūkprogramma. Tie ir:

pārlūkprogrammas veids un versija
izmantotā operētājsistēma
nosūtītāja URL
piekļūstošā datora resursdatora nosaukums
servera pieprasījuma laiks
IP adrese

Šie dati nav apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šo datu vākšana ir pamatota ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts tehniski nekļūdīgā savas tīmekļa vietnes prezentēšanā un optimizēšanā – tādēļ nepieciešams reģistrēt servera žurnālfailus.

Saziņas veidlapa

Ja jūs mums nosūtāt pieprasījumus, izmantojot saziņas veidlapu, pieprasījuma veidlapā minēto informāciju par jums, tostarp jūsu tajā sniegto kontaktinformāciju, mēs uzglabāsim pieprasījuma apstrādes nolūkā un tad, ja radīsies papildu jautājumi. Mēs šos datus nenodosim tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šo datu apstrāde ir pamatota ar DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi, vai nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde ir pamatota ar mūsu likumīgo interesi par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai ar jūsu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta; piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jūsu saziņas veidlapā ierakstītie dati paliek pie mums līdz brīdim, kad pieprasāt tos izdzēst, atsaucat savu piekrišanu to uzglabāšanai vai kad vairs nepastāv datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, pēc tam, kad esam pabeiguši jūsu pieprasījuma apstrādi). Obligātie juridiski noteiktie periodi – konkrēti, saglabāšanas periodi – netiek ietekmēti.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja jūs sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījumu, tostarp visus no tā izrietošos personas datus (vārds, pieprasījums) mēs uzglabāsim un apstrādāsim ar mērķi apstrādāt jūsu pieprasījumu. Mēs šos datus nenodosim tālāk bez jūsu piekrišanas.

Šo datu apstrāde ir pamatota ar DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi, vai nepieciešams pirmslīguma pasākumu īstenošanai. Visos pārējos gadījumos apstrāde ir pamatota ar mūsu likumīgo interesi par efektīvu mums adresēto pieprasījumu apstrādi (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts) vai ar jūsu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts), ja tā ir pieprasīta; piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Jūsu saziņas veidlapā mums nosūtītie dati paliks pie mums līdz brīdim, kad pieprasīsiet tos izdzēst, atsauksiet savu piekrišanu to uzglabāšanai vai kad vairs nepastāvēs datu uzglabāšanas mērķis (piemēram, kad būsim pabeiguši jūsu pieprasījuma apstrādi). Obligātie tiesību aktos paredzētie noteikumi – konkrēti, tiesību aktos paredzētie uzglabāšanas periodi – netiek ietekmēti.

Salesforce Sales Cloud

Klientu datu pārvaldībai mēs izmantojam Salesforce Sales Cloud. To nodrošina salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Minhene (Munich) (turpmāk – „Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud ir CRM sistēma, kas mums cita starpā ļauj pārvaldīt esošos un potenciālos klientus, kā arī klientu kontaktpersonas un organizēt pārdošanas un komunikācijas procesus. CRM sistēmas izmantošana mums ļauj arī analizēt savus ar klientiem saistītos procesus. Klientu dati tiek uzglabāti Salesforce serveros. Šī procesa laikā personas dati var tikt pārraidīti arī mātesuzņēmumam salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, ASV (USA).

Informācija par Salesforce Sales Cloud funkcijām pieejama šeit: www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Salesforce Sales Cloud izmantošana ir pamatota ar DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operators ir likumīgi ieinteresēts nodrošināt visefektīvāko iespējamo klientu pārvaldību un komunikāciju. Ciktāl ir pieprasīta attiecīga atļauja, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana attiecas arī uz sīkdatņu izmantošanu vai piekļūšanu informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces digitālais nospiedums) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Salesforce ir Saistošie korporatīvie noteikumi (Binding Corporate Rules – BCR), ko apstiprinājusi Francijas Datu aizsardzības pārvalde. Tie ir saistoši korporatīvie noteikumi, kas legalizē korporatīvo datu pārraides uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ. Detalizēta informācija atrodama šeit: www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Detalizētu informāciju skatiet Salesforce privātuma politikā: www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Pasūtījuma apstrāde

Lai izmantotu iepriekš minēto pakalpojumu, mēs esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi (AVV). Tas ir līgums, ko nosaka tiesību akti par datu aizsardzību un kas nodrošina, ka tiek apstrādāti tikai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati saskaņā ar mūsu norādēm un atbilstoši DSGVO.

4. Analīzes rīki un reklāma

Google Analytics

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas tīmekļa analīzes pakalpojuma Google Analytics funkcijas. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Analytics ļauj tīmekļa vietnes operatoram analizēt tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumus. To darot, tīmekļa vietnes operators saņem dažādus ar izmantošanu saistītus datus, piemēram, par lapu skatījumiem, apmeklējuma ilgumu, izmantotajām operētājsistēmām un lietotāja izcelsmi. Šie dati tiek attiecināti uz attiecīgo lietotāja gala ierīci. Netiek veikta to attiecināšana uz lietotāja ID.

Google Analytics izmanto tehnoloģijas, kas aktivizē lietotāja atpazīšanu lietotāja rīcības modeļu analīzes mērķiem (piemēram, sīkdatnes vai ierīces digitālais nospiedums). Google apkopotā informācija par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, kur to arī uzglabā.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizēšana

Mēs šajā tīmekļa vietnē esam aktivizējuši IP anonimizēšanas funkciju. Tas nozīmē, ka Google Eiropas Savienības vai citās Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstīs jūsu IP adresi pirms nosūtīšanas uz ASV saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiks nosūtīta un tur uz vietas saīsināta pilna IP adrese. Šīs tīmekļa vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sagatavojot tīmekļa vietnes operatoram pārskatus par aktivitāti tīmekļa vietnē un nodrošinot citus pakalpojumus attiecībā uz aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta izmantošanu. Jūsu pārlūkprogrammas Google Analytics ietvaros nosūtītā IP adrese netiks apvienota ar citiem Google datiem.

Pārlūkprogrammas spraudnis

Jūs varat novērst Google veiktu jūsu datu vākšanu un apstrādi, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas ir pieejams šajā saitē: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Detalizētu informāciju par to, kā Google Analytics apstrādā lietotāja datus, lūdzam skatīt Google privātuma politikā: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Analytics demogrāfiskie raksturlielumi

Lai tīmekļa vietnes apmeklētājiem Google reklāmas tīklā varētu attēlot piemērotas reklāmas, šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Google Analytics funkcija „demogrāfiskie raksturlielumi”. Tas ļauj sagatavot pārskatus, kas ietver informāciju par vietnes apmeklētāju vecumu, dzimumu un interesēm. Šie dati tiek saņemti, izmantojot uz interesēm balstītas reklāmas no Google, kā arī no nodrošinātājiem-trešajām personām saņemtus datus par apmeklētājiem. Šos datus nevar attiecināt uz konkrētu personu. Šo funkciju jūs jebkurā brīdī varat deaktivizēt, izmantojot reklāmu iestatījumus savā Google kontā vai vispār aizliedzot Google Analytics apkopot jūsu datus, kā aprakstīts punktā „Iebildumi pret datu apkopošanu”.

Pasūtījuma apstrāde

Mēs ar Google esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi un, izmantojot Google Analytics, pilnībā ievērojam Vācijas datu aizsardzības iestāžu noteiktās stingrās prasības.

Google Ads

Tīmekļa vietnes operators izmanto Google Ads. Google Ads ir tiešsaistes reklāmas programma, kas pieder Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Ads ļauj mums Google meklēšanas programmā vai trešo personu tīmekļa vietnēs attēlot reklāmas, kad lietotājs vietnē Google ievada noteiktus meklēšanas vārdus (mērķēšana uz atslēgvārdiem). Turklāt mērķētas reklāmas var atskaņot, pamatojoties uz Google pieejamajiem datiem par lietotāju (piemēram, datiem par atrašanās vietu un interesēm) (mērķēšana uz mērķa grupu). Kā tīmekļa vietnes operators mēs šos datus varam novērtēt kvantitatīvi, analizējot, piemēram, kuru meklēšanas terminu rezultātā ir attēlotas mūsu reklāmas un cik reklāmas ir ģenerējušas attiecīgos klikšķus.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO 6. panta (1) panta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: policies.google.com/privacy/frameworks un privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion Tracking

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota funkcija Google Conversion Tracking. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Google Conversion Tracking ļauj Google un mums atpazīt, vai lietotājs ir veicis noteiktas darbības. Piemēram, mēs varam novērtēt, kuras pogas un cik bieži nospiestas mūsu tīmekļa vietnē un kuri produkti apskatīti vai iegādāti īpaši bieži. Šo informāciju izmanto, lai sagatavotu konversijas statistiku. Mēs uzzinām kopējo lietotāju skaitu, kuri nospieduši uz mūsu reklāmām un kādas darbības viņi veikuši. Mēs nesaņemam nekādu informāciju, pēc kuras varam personīgi identificēt lietotāju. Pati Google programma identificēšanai izmanto sīkdatnes vai salīdzināmās atpazīšanas tehnoloģijas.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī iespējams atsaukt.

Detalizēta informācija par Google Conversion Tracking ir pieejama Google privātuma politikā: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (iepriekš Facebook Pixel)

Šajā tīmekļa vietnē konversijas mērījumiem tiek izmantoti apmeklētāja darbību pikseļi, ko nodrošina Facebook/Meta. Šī pakalpojuma nodrošinātājs ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Īrija (Ireland). Tomēr saskaņā ar Facebook apkopotie dati tiek nosūtīti arī uz ASV un citām trešajām valstīm.

Tas ļauj izsekot vietnes apmeklētāju paradumus, tos novirzot uz nodrošinātāja tīmekļa vietni, nospiežot uz Facebook reklāmas. Tas ļauj novērtēt Facebook reklāmas efektivitāti statistikas un tirgus izpētes mērķiem un optimizēt turpmākos reklāmas pasākumus.

Apkopotie dati mums kā šīs tīmekļa vietnes operatoram ir anonīmi, un mēs nevaram izdarīt nekādus secinājumus par lietotāju identitāti. Tomēr Facebook datus uzglabā un apstrādā tā, lai būtu iespējams savienojums ar attiecīgā lietotāja profilu un Facebook varētu izmantot datus savas reklāmas vajadzībām saskaņā ar Facebook datu izmantošanas politiku (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Tas ļauj Facebook attēlot reklāmas Facebook lapās, kā arī ārpus Facebook. Šo datu izmantošanu mēs kā vietnes operators nevaram ietekmēt.

Šī pakalpojuma izmantošana ir pamatota ar jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Ciktāl personas dati mūsu tīmekļa vietnē tiek apkopoti, izmantojot šeit aprakstīto rīku, un pārsūtīti uz Facebook, mēs un Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija (Ireland) esam kopīgi atbildīgi par šo datu apstrādi (DSGVO 26. pants). Kopējā atbildība ir ierobežota tikai līdz datu vākšanai un to pārsūtīšanai uz Facebook. Facebook veiktā apstrāde, kas notiek pēc pārsūtīšanas, nav daļa no kopīgās atbildības. Mums kopīgi saistošie pienākumi ir izklāstīti kopīgā apstrādes līgumā. Līguma teksts ir pieejams vietnē: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Atbilstoši šim līgumam mēs esam atbildīgi par to, lai, izmantojot Facebook rīku, sniegtu informāciju par datu aizsardzību, un nodrošinātu datu aizsardzības rīka darbību savā tīmekļa vietnē. Facebook ir atbildīgs par Facebook produktu datu drošību. Jūs varat aizstāvēt datu subjekta tiesības (piemēram, informācijas pieprasījumus) attiecībā uz Facebook apstrādātajiem datiem tieši pret Facebook. Ja jūs pie mums aizstāvat datu subjekta tiesības, mūsu pienākums ir pārsūtīt tās Facebook.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum un de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Detalizētu informāciju par sava privātuma aizsardzību jūs varat atrast Facebook datu aizsardzības paziņojumos: de-de.facebook.com/about/privacy/.

Tāpat jūs varat deaktivizēt „Pielāgotās auditorijas” (Custom Audiences) remārketinga funkciju reklāmu iestatījuma sadaļā vietnē www.facebook.com/ads/preferences/. Lai to izdarītu, jums ir jāpierakstās vietnē Facebook. Lai to izdarītu, jums ir jāpierakstās vietnē Facebook.

Ja jums nav Facebook konta, uz lietojumiem balstītas Facebook reklāmas jūs varat atspējot Eiropas interaktīvās digitālās reklāmas savienības tīmekļa vietnē: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Informatīvais biļetens

Informatīvā biļetena dati

Ja vēlaties saņemt tīmekļa vietnē piedāvāto informatīvo biļetenu, mēs jums pieprasām norādīt e-pasta adresi, kā arī informāciju, kas mums ļauj pārliecināties, ka jūs esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks un ka piekrītat saņemt informatīvo biļetenu. Papildu dati netiek apkopoti vai arī tie tiek apkopoti tikai uz brīvprātības pamata. Mēs šos datus izmantojam tikai pieprasītās informācijas nosūtīšanai un nenododam tos trešajām personām.

Informatīvā biļetena reģistrācijas veidlapā ievadīto datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts). Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu datu uzglabāšanai, e-pasta adresei un to izmantošanai informatīvā biļetena nosūtīšanai, piemēram, izmantojot informatīvā biļetena saiti „atrakstīties” (unsubscribe). Atsaukums neietekmē jau veikto datu apstrādes darbību likumību.

Datus, ko mums sniedzat, lai saņemtu informatīvo biļetenu, mēs vai informatīvā biļetena nosūtīšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabās līdz brīdim, kad jūs atrakstīsieties no informatīvo biļetenu saņemšanas, un šie dati tiks izdzēsti no informatīvo biļetenu izplatīšanas saraksta pēc tam, kad atrakstīsieties no informatīvo biļetenu saņemšanas vai kad vairs nebūs spēkā attiecīgais mērķis. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem izdzēst no sava informatīvo biļetenu izplatīšanas saraksta vai bloķēt e-pasta adreses savu likumīgo interešu ietvaros saskaņā ar DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunktu.

Tas neietekmē citus datus, ko esam uzglabājuši citiem mērķiem.

Pēc atrakstīšanās no informatīvo biļetenu izplatīšanas saraksta, ja būs nepieciešams novērst sūtījumu veikšanu nākotnē, jūsu e-pasta adresi mēs vai informatīvo biļetenu izplatīšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabās melnajā sarakstā. Dati no melnā saraksta tiks izmantoti tikai šim mērķim, un tie netiks apvienoti ar citiem datiem. Minētais kalpo gan jūsu, gan mūsu interesēm, lai, nosūtot informatīvos biļetenus, ievērotu juridiskās prasības (likumīgās intereses DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta izpratnē). Termiņš uzglabāšanai melnajā sarakstā nav ierobežots. Jūs varat iebilst pret uzglabāšanu, ja jūsu intereses ir augstākas par mūsu likumīgajām interesēm.

6. Spraudņi un rīki

YouTube ar paplašinātu datu aizsardzību

Šajā tīmekļa vietnē tiek iegulti video no tīmekļa vietnes YouTube. Lapu operators ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Mēs izmantojam YouTube paplašinātā datu aizsardzības režīmā. Saskaņā ar YouTube šis režīms nozīmē, ka YouTube neuzglabā nekādu informāciju par šīs tīmekļa vietnes apmeklētājiem, pirms viņi noskatījušies video. Tomēr datu izpaušana YouTube partneriem ne vienmēr tiek izslēgta no paplašinātās datu aizsardzības režīma. Tādējādi neatkarīgi no tā, vai jūs skatāties video, YouTube izveido savienojumu ar Google DoubleClick tīklu.

Tiklīdz jūs šajā tīmekļa vietnē sākat atskaņot YouTube video, tiek izveidots savienojums ar YouTube serveriem. Tādējādi YouTube serverim tiek paziņots, kuru no mūsu lapām esat apmeklējis. Ja esat pierakstījies savā YouTube kontā, jūs aktivizējat YouTube funkciju, kas attiecina jūsu interneta pārlūkošanas paradumus tieši uz jūsu personīgo profilu. To jūs varat novērst, izrakstoties no sava YouTube konta.

Turklāt pēc video atskaņošanas sākšanas YouTube jūsu gala ierīcē var saglabāt dažādas sīkdatnes vai izmantot salīdzināmās atpazīšanas tehnoloģijas (piemēram, ierīces digitālo nospiedumu). Tādējādi YouTube var saņemt informāciju par šīs vietnes apmeklētājiem. Šī informācija cita starpā tiek izmantota, lai apkopotu video statistikas datus, uzlabotu lietotāja pieredzi un novērstu krāpšanas mēģinājumus.

Ja nepieciešams, pēc YouTube video atskaņošanas sākšanas var tikt aktivizēti papildu datu apstrādes procesi, ko mēs nekontrolējam.

Vietne YouTube tiek izmantota, lai pievilcīgā veidā prezentētu mūsu tiešsaistes piedāvājumus. Tas nozīmē likumīgu interesi DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta ietvaros. Ja ir pieprasīta attiecīga piekrišana, apstrāde tiek veikta, tikai balstoties uz DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana attiecas arī uz sīkdatņu izmantošanu vai piekļūšanu informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces digitālais nospiedums) TTDSG izpratnē. Piekrišanu jebkurā brīdī var atsaukt.

Detalizētu informāciju par datu aizsardzību vietnē YouTube, lūdzu, skatiet tās privātuma politikā: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Šī vietne izmanto karšu pakalpojumu Google Maps. Nodrošinātājs ir Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija (Ireland).

Lai izmantotu Google Maps funkcijas, ir nepieciešams uzglabāt jūsu IP adresi. Šī informācija parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV, un tur tiek uzglabāta. Šīs vietnes darbības nodrošinātājs nevar ietekmēt šo datu pārraidi. Ja tiek aktivizēts pakalpojums Google Maps, Google vienota fonta attēlošanas mērķim var izmantot Google Fonts. Kad savienojaties ar Google Maps, jūsu pārlūkprogramma ielādē nepieciešamos tīmekļa fontus jūsu pārlūkprogrammas kešatmiņā, lai pareizi attēlotu tekstus un fontus.

Pakalpojums Google Maps tiek izmantots, lai pievilcīgā veidā prezentētu mūsu tiešsaistes piedāvājumus un viegli atrastu mūsu tīmekļa vietnē norādītās vietas. Tas nozīmē likumīgu interesi DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta ietvaros. Ciktāl ir pieprasīta attiecīga atļauja, apstrāde tiek veikta, pamatojoties tikai uz DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunktu un TTDSG 25. panta (1) punktu, ciktāl piekrišana attiecas arī uz sīkdatņu izmantošanu vai piekļūšanu informācijai lietotāja gala ierīcē (piemēram, ierīces digitālais nospiedums) TTDSG izpratnē. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt.

Datu nosūtīšana ASV ir pamatota ar ES Komisijas standarta līguma punktiem. Detalizēta informācija atrodama šeit: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ un privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Detalizēta informācija par darbu ar lietotāja datiem ir pieejama Google privātuma politikā: policies.google.com/privacy.

7. Audio un video konferences

Datu apstrāde

Viens no mūsu saziņai ar klientiem izmantotajiem rīkiem ir tiešsaistes konference. Konkrēti mūsu izmantotie rīki ir norādīti zemāk. Ja jūs ar mums sazinieties ar video vai audio konferences starpniecību internetā, jūsu personas datus vāksim un apstrādāsim mēs un attiecīgā konferences rīka nodrošinātājs.

Konferences rīki vāc visus datus, ko jūs sniedzat/ievadāt, lai izmantotu rīkus (e-pasta adrese un/vai jūsu tālruņa numurs). Turklāt konferences rīki apstrādā konferences ilgumu, piedalīšanās konferencē sākumu un beigas (laiku), dalībnieku skaitu un citu „kontekstuālo informāciju” saistībā ar komunikācijas procesu (metadati).

Turklāt rīka nodrošinātājs apstrādā visus tiešsaistes komunikācijai nepieciešamos datus. Konkrēti, tas ietver IP adreses, MAC adreses, ierīču ID numurus, ierīces tipu, operētājsistēmas tipu un versiju, klienta versiju, kameras tipu, mikrofonu vai skaļruni, kā arī savienojuma veidu.

Ja tiek veikta satura apmaiņa, augšupielāde vai tas rīkā tiek padarīts citādi pieejams, tas tiek uzglabāts arī rīka nodrošinātāju serveros. Šāds saturs ietver tostarp, bet ne tikai mākoņu ierakstus, tērzēšanu/tūlītēju ziņojumapmaiņu, balss pastu, augšupielādētas fotogrāfijas un video, failus, tāfeles un citu informāciju, kas koplietota pakalpojuma izmantošanas laikā.

Lūdzu, ievērojiet, ka mums nav pilnīgas kontroles pār izmantoto rīku datu apstrādes darbībām. Mūsu iespējas lielā mērā nosaka attiecīgā pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma politika. Detalizētu informāciju par datu apstrādi, izmantojot konferences rīkus, lūdzam skatīt attiecīgo izmantoto rīku datu aizsardzības paziņojumos, ko esam norādījuši zem šī teksta.

Mērķis un tiesiskais pamats

"Konferences rīki tiek izmantoti, lai sazinātos ar potenciālajiem vai esošajiem līgumpartneriem vai piedāvātu mūsu klientiem noteiktus pakalpojumus (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunkts). Turklāt rīku izmantošana kalpo vispārējai 
komunikācijas vienkāršošanai un paātrināšanai ar mums vai mūsu uzņēmumu (likumīga interese DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkta izpratnē). Ja ir pieprasīta piekrišana, attiecīgie rīki tiek izmantoti, pamatojoties uz šo piekrišanu; piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī, un nākotnē tā vairs nebūs spēkā."

Uzglabāšanas periods

Dati, kurus mēs tiešā veidā esam apkopojuši, izmantojot video un konferenču rīkus, no mūsu sistēmām tiks izdzēsti, tiklīdz jūs mums pieprasīsiet to darīt, atsauksiet savu piekrišanu tos uzglabāt vai arī vairs nebūs spēkā datu uzglabāšanas mērķis. Saglabātās sīkdatnes jūsu gala ierīcē paliek līdz brīdim, kad tās izdzēšat. Obligātie juridiski noteiktie saglabāšanas periodi netiek ietekmēti.

Mēs neietekmējam jūsu datu, ko konferences rīku operatori uzglabā savām vajadzībām, uzglabāšanas periodu. Lai saņemtu detalizētu informāciju, lūdzu, sazinieties tieši ar konferences rīku operatoriem.

Izmantotie konferences rīki

Mēs izmantojam šādus konferences rīkus:

Microsoft Teams

Mēs izmantojam Microsoft Teams. Nodrošinātājs ir Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (Īrija). Detalizētu informāciju par datu apstrādi lūdzam skatīt Microsoft Teams privātuma politiku: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Pasūtījuma apstrāde

Lai izmantotu iepriekš minēto pakalpojumu, mēs esam noslēguši līgumu par pasūtījumu apstrādi (AVV). Tas ir līgums, ko nosaka tiesību akti par datu aizsardzību un kas nodrošina, ka šī pakalpojuma ietvaros tiek apstrādāti tikai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju personas dati saskaņā ar mūsu norādēm un atbilstoši DSGVO.

8. Savi pakalpojumi

Pieteicēja datu apstrāde

Mēs jums piedāvājam iespēju vērsties pie mums (piemēram, pa e-pastu, pastu vai izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu). Pēc tam mēs jūs informējam par pieteikšanās procesa laikā apkopoto jūsu personas datu apmēru, mērķi un izmantošanu. Mēs apliecinām, ka jūsu datu vākšana, apstrāde un izmantošana tiks veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību un citiem likumā paredzētajiem noteikumiem un ka jūsu dati tiks apstrādāti, stingri ievērojot konfidencialitāti.

Datu vākšanas apmērs un mērķis

Ja jūs mums nosūtāt pieteikumu, mēs jūsu saistītos personas datus (piemēram, kontaktinformāciju un komunikāciju informāciju, pieteikuma dokumentus, interviju laikā veiktās piezīmes utt.), ciktāl tas nepieciešams, lai nolemtu, vai nodibināt darba attiecības. Tā juridiskais pamatojums ir BDSG 26. pants saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem (darba attiecību uzsākšana), DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunkts (vispārējā līguma uzsākšana) un – ja esat sniedzis savu piekrišanu – DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts. Šo piekrišanu jebkurā brīdī var atcelt. Jūsu personas dati mūsu uzņēmuma iekšienē tiks nodoti tikai jūsu pieteikuma apstrādē iesaistītajām personām.

Ja pieteikuma izskatīšanas rezultāts būs pozitīvs, jūsu iesniegtie dati tiks uzglabāti mūsu datu apstrādes sistēmās, pamatojoties uz BDSG 26. pantu un DSGVO 6. panta (1) punkta (b) apakšpunktu, ar mērķi īstenot darba attiecības.

Datu saglabāšanas periods

Ja mēs neesam spējīgi jums izteikt darba piedāvājumu, ja jūs darba piedāvājumu noraidāt vai atsaucat savu pieteikumu, mēs paturam tiesības saglabāt jūsu iesniegtos datus līdz 6 mēnešiem, skaitot no pieteikšanās procesa beigām (pieteikuma noraidījums vai atsaukums), pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (f) apakšpunkts). Pēc tam dati tiks izdzēsti, un fiziskie pieteikuma dokumenti tiks iznīcināti. Šāda uzglabāšana kalpo kā pierādījums juridiska strīda gadījumā. Ja ir saprotams, ka dati būs nepieciešami pēc 6 mēnešu perioda beigām (piemēram, iespējama vai notiekoša juridiska strīda dēļ), dati tiks izdzēsti tikai pēc tam, kad vairs neeksistēs turpmākas uzglabāšanas mērķis.

Uzglabāšana var būt arī ilgāka, ja sniedzat savu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts) vai ja tiesību aktos noteiktās saistības par uzglabāšanu nepieļauj dzēšanu.

Iekļaušana pieteikuma iesniedzēju datubāzē

Ja mēs jums neizsakām darba piedāvājumu, jūs var iekļaut mūsu pieteikuma iesniedzēju datubāzē. Iekļaušanas gadījumā visi pieteikuma dokumenti un informācija tiks nosūtīti uz pieteikuma iesniedzēju datubāzi, lai ar jums sazinātos piemērotu vakanču gadījumā.

Iekļaušana pieteikuma iesniedzēju datubāzē ir balstīta tikai uz jūsu skaidri izteiktu piekrišanu (DSGVO DSGVO 6. panta (1) punkta (a) apakšpunkts). Piekrišanas sniegšana ir brīvprātīga un nav saistīta ar pašreizējo pieteikšanās procesu. Attiecīgā persona jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu. Šajā gadījumā dati no pieteikuma iesniedzēju datubāzes tiks neatgriezeniski izdzēsti, ja vien nav paredzēti juridiski iemesli to saglabāšanai.

Dati no pieteikuma iesniedzēju datubāzes tiks neatgriezeniski izdzēsti ne vēlāk kā divus gadus pēc piekrišanas sniegšanas.