Duomenų apsaugos pareiškimas

1. Duomenų apsauga – trumpas aprašymas

Bendra informacija

Toliau nurodytame tekste pateikiama trumpa apžvalga, kurioje nurodoma, kas yra vykdoma su jūsų asmeniniais duomenimis jums apsilankius šiame tinklapyje. Asmeniniai duomenys – tai bet kokie duomenys, pagal kuriuos jus galima identifikuoti kaip asmenį. Detali duomenų apsaugos informacija pateikiama žemiau esančiame duomenų apsaugos pareiškime.

Duomenų rinkimas mūsų tinklapyje

Kas šiame tinklapyje atsakingas už duomenų rinkimą?

Šiame tinklapyje duomenų apdorojimą atlieka tinklapio operatorius. Tinklapio operatoriaus kontaktinę informaciją galite rasti šių privatumo nuostatų skyriuje „Atsakingosios šalies informacija“.

Kaip mes renkame jūsų duomenis?

Vienu atveju jūsų duomenys yra renkami jums juos pateikiant mūsų kompanijai. Pavyzdžiui, tai gali būti duomenys, kuriuos jūs įvedate kontaktinėje formoje.

Kitus duomenis jums apsilankant tinklapyje automatiškai užregistruoja mūsų IT sistemos. Pagrinde tai yra techniniai duomenys (t. y. jūsų interneto naršyklė, operacinė sistema arba jūsų apsilankymo tam tikrame puslapyje laikas). Šie duomenys užregistruojami automatiškai vos tik jums įėjus į šį tinklapį.

Kokiems tikslams mes naudojame jūsų duomenis?

Tam tikri duomenys yra renkami siekiant užtikrinti tinklapio pateikimą be klaidų. Kiti duomenys gali būti naudojami analizuojant jūsų, kaip naudotojo, elgseną tinklapyje.

Kokias su duomenimis susijusias teises jūs turite?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie jūsų saugomų asmeninių duomenų kilmę, gavėją bei saugojimo tikslą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti šių duomenų korekcijos arba ištrynimo. Jeigu davėte sutikimą duomenų apdorojimui, jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Šis atšaukimas galioja neribotą laiką. Esant tam tikroms aplinkybėms jūs turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Taip pas jūs turite teisę pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai.

Dėl šių aspektų ir kitų klausimų, susijusių su duomenų apsauga, jūs galite bet kada su mumis susisiekti.

Analizės ir trečiųjų šalių tiekėjų įrankiai

Apsilankant mūsų tinklapyje jūsų naršymo elgsena gali būti statistiškai analizuojama. Tai dažniausiai atliekama naudojant analizės programas.

Detali informacija apie šias analizės programas pateikiama žemiau esančioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

2. Bendrosios nuostatos ir privalomoji informacija

Duomenų apsauga

Šių puslapių operatoriai visada rimtai atsižvelgia į jūsų asmeninių duomenų apsaugą. Mes apdorojame jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi konfidencialumo, taip pat atitikdami įstatymų nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus bei laikydamiesi šios duomenų apsaugos deklaracijos nuostatų.

Jums naudojantis šiuo tinklapiu yra renkami įvairūs asmeniniai duomenys. Asmeniniai duomenys – tai duomenys, pagal kuriuos jus galima identifikuoti kaip asmenį. Šiose privatumo politikos nuostatose nurodoma, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame. Jose taip pat nurodoma, kaip ir kokiu tikslu vykdomas informacijos rinkimas.

Taip pat pažymime, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. komunikuojant el. paštu) gali turėti saugumo trūkumų. Apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių priėjimo nėra įmanoma.

Atsakingasis biuras

Šalis, šiame tinklapyje atsakinga už duomenų tvarkymą, yra:

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Enepetalis

Telefono nr.: 02333 911-0
El. paštas: info@bilsteingroup.com

Atsakingasis organas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris vienas arba bendrai su kitais asmenimis nustato asmeninių duomenų (pvz. vardų, pavardžių, el. pašto adresų ir kt.) apdorojimo tikslus ir priemones.

Saugojimo periodas

Jeigu šioje duomenų apsaugos deklaracijoje nėra nurodyta konkretaus duomenų saugojimo periodo, jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi tol, kol duomenų apdorojimo tikslas taps nebeaktualus. Jums pareikalavus pateisinamo ištrynimo arba jums atšaukus duomenų apdorojimo sutikimą, jūsų duomenys bus ištrinti, nebent mes turėsime kitų teisiškai leidžiamų priežasčių jūsų asmeninių duomenų saugojimui (pvz. esant privalomojo duomenų saugojimo periodams pagal mokesčių ar komercijos įstatymus); pastaruoju atveju, jūsų duomenys bus ištrinti tik tuomet, kada išvardintos priežastys taps nebeaktualios.

Bendra informacija apie teisinę bazę, susijusią su šio tinklapio duomenų apdorojimu

Jeigu jūs sutikote su duomenų apdorojimu, jūsų asmeninius duomenis apdorosime pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba BDAR 9 str. 2 dalies a punktą, jeigu apdorojamos specialios duomenų kategorijos pagal BDAR 9 str. 1 dalį. Jeigu išreikštas sutikimas perduoti asmeninius duomenis trečiosioms šalims, duomenų apdorojimas atliekamas pagal BDAR 49 str. 1 dalies a punktą. Jeigu jūs sutikote saugoti slapukus arba davėte sutikimą prieiti prie informacijos jūsų galutiniame įrenginyje (pvz. atliekant įrenginių identifikavimą), jūsų duomenų apdorojimas bus papildomai vykdomas pagal TTDSG (Vokietijos telekomunikacijų-telemedijos duomenų apsaugos aktas) 25 skirsnį, 1 dalį. Šis sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu. Jeigu jūsų duomenys reikalingi sutarties vykdymui arba prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui, mes apdorosime jūsų duomenis pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą. Taip pat jeigu jūsų duomenys yra reikalingi teisinio įsipareigojimo vykdymui, mes juos apdorosime pagal BDAR 6 str. 1 dalies c punktą. Taip pat duomenų apdorojimas gali būti atliekamas pagal mūsų teisėtą interesą pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Informacija apie atitinkamą teisinį pagrindą kiekvienam individualiam atvejui suteikiama sekančiuose šios duomenų apsaugos deklaracijos skirsniuose.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Kompanijoje yra įsteigta duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.

Sascha Hasselbach
c/o EDV-Fortress
Kronprinzstr. 47-49
40764 Langenfeldas
www.datenschutz-extern-nrw.de

Tel. nr.: 021732041244
El. paštas: privacy@bilsteingroup.com

Pastaba dėl duomenų perdavimo į JAV ir kitas trečiąsias šalis.

Neskaitant kitų dalykų, mes taip pat naudojame įrankius iš kompanijų, kurių pagrindinė būstinė yra JAV arba kitose trečiosiose šalyse, kuriose jūsų duomenys gali būti nepakankamai apsaugoti duomenų apsaugos įstatymais. Kai šie įrankiai yra aktyvūs, jūsų asmeniniai duomenys gali būti persiunčiami į šias trečiąsias šalis ir jose apdorojami. Pabrėžiame, kad šiose šalyse nėra tokio lygio duomenų apsaugos, kokią jums gali garantuoti ES duomenų apsaugos įstatymai. Pavyzdžiui, JAV kompanijos yra įpareigotos perduoti asmeninius duomenis saugumo valdžios įstaigoms, ir jūs, kaip duomenų subjektas, neturite teisės prieš tai imtis jokių teisinių veiksmų. Taip pat negalima atmesti galimybės, kad JAV valdžios įstaigos (pvz. žvalgybos tarnybos) apdoros, vertins, nuolat laikys jūsų duomenis, esančius JAV serveriuose, stebėjimo tikslais. Mes šiai apdorojimo veiklai įtakos neturime.

Jūsų sutikimo apdoroti duomenis atšaukimas

Dauguma duomenų apdorojimo operacijų gali vykti tik su jūsų išreikštu sutikimu. Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdyto duomenų apdorojimo teisėtumui.

Teisė nesutikti su duomenų rinkimu tam tikrais atvejais, taip pat tiesioginio marketingo tikslais (BDAR 21 str.)

JEIGU DUOMENŲ APDOROJIMAS VYKDOMAS PAGAL BDAR 6 STR. 1 DALIES E ARBA F PUNKTĄ, JŪS TURITE TEISĘ NESUTIKTI SU JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMU BET KURIUO METU, ESANT PRIEŽASTIMS, KYLANČIOMS IŠ JŪSŲ KONKREČIOS SITUACIJOS; TAI TAIP PAT GALIOJA PROFILIAVIMUI, SUSIJUSIAM SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS. ATITINKAMĄ TEISINĮ PAGRINDĄ, KURIUO REMIANTIS ATLIEKAMAS DUOMENŲ APDOROJIMAS, GALITE RASTI ŠIOJE DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJOJE. JUMS NESUTINKANT MES NEAPDOROSIME JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ, NEBENT GALĖSIME PADEMONSTRUOTI ĮTIKINANTĮ IR TEISĖTĄ APDOROJIMO PAGRINDĄ, KURIS PERŽENGTŲ JŪSŲ INTERESUS, TEISES IR LAISVES, ARBA JEIGU APDOROJIMAS REIKALINGAS DĖL TEISINIŲ REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO, VYKDYMO AR GYNIMOSI NUO JŲ (NESUTIKIMAS PAGAL BDAR 21 STR. 1 DALĮ). 

JEIGU JŪSŲ ASMENINIAI DUOMENYS YRA APDOROJAMI TIESIOGINIO MARKETINGO TIKSLAIS, JŪS TURITE TEISĘ BET KURIUO METU NESUTIKTI DĖL ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO, KAI DUOMENYS SUSIJĘ SU JUMIS; ŠIS PRINCIPAS TAIP PAT GALIOJA PROFILIAVIMUI, KIEK TAI SUSIJĘ SU ŠIO POBŪDŽIO TIESIOGINIU MARKETINGU. JUMS NESUTINKANT, JŪSŲ DUOMENYS TOLIAU NEBUS APDOROJAMI TIESIOGINIO REKLAMAVIMO TIKSLAIS (NESUTIKIMAS PAGAL VOKIETIJOS DUOMENŲ APSAUGOS AKTO 21 STR. 2 DALĮ).

Teisė pateikti skundą kompetetingai priežiūros institucijai

Esant BDAR pažeidimams duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą atsakingajai institucijai, visų pirma jų gyvenamosios vietos šalyje narėje, jų darbo vietoje arba toje vietoje, kur įvyko galimas pažeidimas. Teisė teikti skundą neapriboja galimybių imtis kitų administracinių ir teisminių gynybos priemonių.

Teisė į duomenų portatyvumą

Jūs turite teisę reikalauti, kad jums ar trečiajai šaliai įprastu, įrenginiais nuskaitomu formatu būtų persiųsti duomenys, kuriuos su jūsų sutikimu arba dėl sutarties vykdymo mes apdorojame automatizuotomis priemonėmis. Jeigu pageidaujate tiesioginio duomenų persiuntimo kitai atsakingai šaliai, šis veiksmas bus atliktas tik ta apimtimi, kiek tai bus techniškai įmanoma.

Informacija, jos taisymas bei ištrynimas

Remiantis taikytinomis teisinėmis nuostatomis jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie jūsų saugomus asmeninius duomenis, jų kilmę bei gavėją, taip pat duomenų apdorojimo tikslą ir, jeigu taikytina, turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba ištrinti. Dėl šio tikslo jūs galite bet kada su mumis susisiekti. Taip pat galite susisiekti kilus kitų klausimų asmens duomenų tematika.

Teisė apriboti duomenų apdorojimą

Jūs turite teisę apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. Jei norite tai padaryti, galite bet kada su mumis susisiekti. Teisė apriboti duomenų apdorojimą egzistuoja šiais atvejais:

Jeigu jūs užginčijate mūsų kompanijoje saugomų asmeninių duomenų tikslumą, mums paprastai užtrunka šiek tiek laiko tai patikrinti. Visą šio tikrinimo trukmę jūs turite teisę reikalauti apriboti jūsų asmeninių duomenų apdorojimą.
Jeigu jūsų asmeninių duomenų apdorojimas yra ar buvo vykdomas neteisėtai, vietoje duomenų ištrynimo jūs galite reikalauti duomenų apdorojimo apribojimo.
Jeigu mums nebereikia jūsų asmeninių duomenų, tačiau jums jų reikia siekiant pateikti teisinius reikalavimus, juos vykdyti, ar gintis nuo jų, jūs turite teisę reikalauti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo apribojimo vietoje jų ištrynimo.
Jeigu jūs pateikėte nesutikimą pagal BDAR 21 str. 1 dalį, visais atvejais atliekamas jūsų ir mūsų interesų pusiausvyros vertinimas. Kol nėra išsiaiškinta, kurio asmens interesai dominuoja, jūs turite teisę reikalauti jūsų asmeninių duomenų apdorojimo apribojimo.

Jeigu jūs apribojote jūsų asmeninių duomenų apdorojimą, šie duomenys, neskaitant jų saugojimo, gali būti vėl apdorojami tik jums išreiškus sutikimą, taip pat siekiant pateikti teisinius reikalavimus, juos vykdyti, ar gintis nuo jų, arba siekiant apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, taip pat esant priežastims, svarbioms viešajam Europos Sąjungos arba valstybės narės interesui.

SSL ir TLS šifravimas

Dėl saugos priežasčių, taip pat siekiant apsaugoti konfidencialaus turinio perdavimą, pavyzdžiui, užsakymus ir paklausimus, kuriuos jūs siunčiate mums kaip tinklapio operatoriui, šiame tinklapyje naudojamas SSL ir TLS šifravimas. Jūs galite atpažinti šifruotą sujungimą, kada naršyklės adreso juostoje užrašas „http://“ pasikeičia į „https://“ bei naršyklės juostoje pasirodo spynos piktograma.

Esant aktyvuotam SSL ar TLS šifravimui jūsų siunčiami duomenys negali būti perskaitomi trečiųjų šalių.

3. Duomenų rinkimas šiame tinklapyje

Slapukai

Mūsų internetiniuose tinklapiuose gali būti naudojami slapukai. Slapukai – tai maži duomenų paketai. Jie nesukelia žalos jūsų galutiniam įrenginiui. Jūsų galutiniame įrenginyje jie gali būti saugomi tiek laikinai, sesijos trukmei (sesijos slapukai), tiek nuolat (nuolatiniai slapukai). Pasibaigus jūsų vizitui sesijos slapukai automatiškai ištrinami. Nuolatiniai slapukai liks išsaugoti jūsų galutiniame įrenginyje tol, kol jūs ištrinsite juos patys arba kol jie bus automatiškai ištrinti jūsų naršyklės.

Slapukus gali sukurti ir išsaugoti mūsų kompanija (pagrindinės šalies slapukai) arba trečiųjų šalių kompanijos (trečiųjų šalių slapukai). Trečiųjų šalių slapukai suteikia galimybę tinklapiuose integruoti tam tikras paslaugas, teikiamas trečiųjų šalių kompanijų (pvz. slapukai mokėjimo paslaugų apdorojimui).

Slapukų funkcijos yra įvairios. Dauguma slapukų yra techniškai būtini, nes be jų tam tikros tinklapio funkcijos negalėtų tinkamai veikti (pvz. pirkinių krepšelio funkcija arba vaizdo įrašų rodymas). Kiti slapukai gali būti naudojami siekiant analizuoti naudotojo elgseną arba reklamavimo tikslais.

Slapukai, kurie reikalingi organizuojant elektroninės komunikacijos procesus arba siekiant suteikti tam tikras funkcijas, kurių jūs pageidavote (pvz. prekių krepšelio funkciją), taip pat siekiant optimizuoti tinklapį (pvz. slapukai žiniatinklio auditorijos matavimui) (būtinieji slapukai), yra išsaugomi pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą, nebent yra nurodytas kitas teisinis pagrindas. Siekiant, kad tinklapio operatoriaus paslaugų suteikimas būtų atliekamas techniškai be klaidų, taip pat, kad jis būtų tinkamai optimizuotas, operatorius turi teisėtą interesą saugoti būtinuosius slapukus. Jeigu prašoma slapukų išsaugojimo arba panašių atpažinimo technologijų naudojimo sutikimo, apdorojimas yra išskirtinai vykdomas šio sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalis); sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Jūs galite sukonfigūruoti savo naršyklę, kad būtumėte informuoti apie slapukų išsaugojimą ir turėtumėte galimybę priimti slapukus individualiais atvejais, taip pat tam tikrais ar visais atvejais juos blokuoti ir įjungti automatinį slapukų ištrynimą uždarius naršyklę. Jums išjungus slapukus gali būti apribotas tinklapio funkcionalumas.

Daugiau informacijos apie tai, kokie slapukai ir paslaugos yra naudojami šiame tinklapyje, galite rasti šioje duomenų apsaugos deklaracijoje.

Serverio registro bylos

Tinklapio puslapių tiekėjas automatiškai renka ir saugo informaciją serverio registro bylose – jūsų naršyklė jas siunčia mums automatiškai. Į jas įeina:

Naršyklės tipas ir versija
Naudojama operacinė sistema
Peradresavusio tinklapio nuoroda
Priimančio kompiuterio vardas
Serverio užklausos laikas
IP adresas

Šie duomenys nėra jungiami su kitais duomenų šaltiniais.

Šių duomenų rinkimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Tinklapio operatorius turi teisėtą interesą techniškai be klaidų pristatyti bei optimizuoti savo tinklapio turinį – dėl šios priežasties turi būti įrašomos serverio registro bylos.

Kontaktų forma

Jeigu jūs mums siunčiate užklausas naudodami kontaktų formą, užklausos formoje pateikiamą jūsų informaciją, įskaitant joje nurodytus jūsų kontaktinius duomenis, užklausos apdorojimui arba dėl galimų vėlesnių klausimų mes išsaugosime. Mes neperduosime šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šių duomenų apdorojimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą, jeigu jūsų duomenys yra susiję su sutarties vykdymu, arba jeigu jie yra reikalingi prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui. Visais kitais atvejais apdorojimas vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu efektyviai apdoroti mums skirtas užklausas (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) arba esant jūsų sutikimui (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas), jeigu to buvo reikalaujama; sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Kontaktinėje formoje jūsų pateikiami duomenys pas mus liks tol, kol jūs paprašysite juos ištrinti, arba kol jūs atsiimsite sutikimą saugoti jūsų duomenis, arba kol duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus (pvz. apdorojus užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma susijusios su saugojimo periodais, paveikiamos nebus.

Užklausos el. paštu, telefonu ar faksu

Jums su mumis susisiekus el. paštu, telefonu ar faksu, jūsų užklausa, įskaitant su ja susijusius asmeninius duomenis (pavardė, užklausos turinys), siekiant ją tinkamai apdoroti, bus išsaugota ir apdorojama mūsų kompanijos. Mes neperduosime šių duomenų be jūsų sutikimo.

Šių duomenų apdorojimas vykdomas pagal BDAR 6 str. 1 dalies b punktą, jeigu jūsų duomenys yra susiję su sutarties vykdymu, arba jeigu jie yra reikalingi prieš sutartinių priemonių įgyvendinimui. Visais kitais atvejais apdorojimas vykdomas remiantis mūsų teisėtu interesu efektyviai apdoroti mums skirtas užklausas (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas) arba esant jūsų sutikimui (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas), jeigu to buvo reikalaujama; sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenys, kuriuos jūs mums siunčiate per kontaktines užklausas, pas mus liks tol, kol jūs paprašysite juos ištrinti, taip pat kol jūs atsiimsite sutikimą saugoti jūsų duomenis, arba kol duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus (pvz. apdorojus jūsų užklausą). Privalomos teisinės nuostatos, visų pirma susijusios su saugojimo periodais, paveikiamos nebus.

„Salesforce Sales Cloud“

Klientų duomenų valdymui mes naudojame „Salesforce Sales Cloud“. Tiekėjas: salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Miunchenas (toliau – „Salesforce“).

„Salesforce Sales Cloud“ – tai klientų valdymo (CRM) sistema, kuri mums suteikia galimybę, be įvairių kitų dalykų, valdyti dabartinių ir potencialių klientų duomenis, jų kontaktinę informaciją, taip pat organizuoti pardavimus ir komunikacijos procesus. Mes naudojame klientų valdymo (CRM) sistemą, kuri taip pat suteikia galimybę analizuoti mūsų su klientais susijusius procesus. Klientų duomenys yra saugomi Salesforce serveriuose. Šiame procese asmeniniai duomenys gali būti perduodami salesforce.com Germany GmbH patronuojančiai kompanijai – Salesforce.com Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Franciskas, CA 94105, JAV.

Platesnę informaciją apie „Salesforce Sales Cloud“ funkcijas galite rasti čia: www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/

„Salesforce Sales Cloud“ naudojimas grindžiamas BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Tinklapio operatorius turi teisėtą interesą siekti efektyviausios komunikacijos su klientais ir efektyviausio klientų valdymo. Kai yra reikalingas atitinkamas sutikimas, apdorojimas bus organizuojamas išskirtinai pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį, tiek, kiek į sutikimą įeina slapukų išsaugojimas arba priėjimas prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz. įrenginių identifikavimo atveju) pagal TTDSG nurodytą reikšmę. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Kompanija Salesforce yra įdiegusi korporacijos taisykles (BCR), patvirtintas Prancūzijos duomenų apsaugos institucijos. Tai yra teisiškai įpareigojančios korporacijos taisyklės, įteisinančios duomenų perdavimą į trečiąsias šalis, esančias už ES arba EEB teritorijos. Detalesnę informaciją galite rasti čia: www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Daugiau informacijos galite rasti Salesforce privatumo nuostatose: www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Užsakymų apdorojimas

Aukščiau nurodytos paslaugos naudojimui ir su ja susijusiam užsakymų apdorojimui esame sudarę specialią sutartį (AVV). Tai yra sutartis, reikalaujama duomenų apsaugos įstatymų. Ji užtikrina, kad Salesforce apdoros tik mūsų tinklapio lankytojų asmeninius duomenis – tai bus atliekama pagal mūsų instrukcijas ir atitinkant BDAR.

4. Analitiniai duomenys ir reklamavimas

„Google Analytics“

Šiame tinklapyje naudojamos žiniatinklio analizės paslaugos „Google Analytics“ funkcijos. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Analytics“ suteikia galimybę tinklapio operatoriui analizuoti tinklapio lankytojų elgseną. Tai atlikdamas tinklapio operatorius gauna įvairius naudojimo duomenis, pavyzdžiui, puslapio peržiūrų skaičių, vizitų trukmę, naudojamą operacinę sistemą ir naudotojo vietą. Šie duomenys priskiriami atitinkamam naudotojo galutiniam įrenginiui. Duomenys nėra priskiriami naudotojo ID.

„Google Analytics“ naudoja technologijas, kurios suteikia galimybę atpažinti naudotoją – tai atliekama siekiant analizuoti naudotojo elgseną (pvz. naudojant slapukus arba atliekant įrenginių identifikavimą). Google surinkta informacija apie šio tinklapio naudojimą įprastu atveju yra perduodama į Google serverį JAV, kur yra saugoma.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Detalesnę informaciją galite rasti čia: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimizacija

Šiam tinklapyje mes aktyvavome IP adreso anonimizacijos funkciją. Tai reiškia, kad Google atlieka jūsų IP adreso, esančio Europos Sąjungoje ir kitose Europos ekonominės bendrijos sutarties šalyse, sutrumpinimą prieš jį persiunčiant į JAV. Pilnas IP adresas gali būti perduotas į Google serverį JAV tik išskirtinais atvejais. Tokiu atveju jis sutrumpinamas toje vietoje. Veikdama šio tinklapio operatoriaus vardu kompanija Google naudos šią informaciją analizuojant jūsų naudojimąsi tinklapiu, rengiant tinklapio aktyvumo ataskaitas bei tinklapio operatoriui teikiant kitas paslaugas, susijusias su tinklapio aktyvumu ir interneto naudojimu. Jūsų IP adresas, jūsų naršyklės perduotas kaip Google Analytics veiklos dalis, nebus jungiamas su kitais Google duomenimis.

Naršyklės įskiepis

Jūs galite apsisaugoti nuo to, kad Google rinktų ir apdorotų jūsų duomenis – tai galite padaryti atsisiųsdami ir įdiegdami specialų naršyklės įskiepį, prieinamą šiuo adresu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojų duomenis, galite rasti Google privatumo politikos nuostatose: support.google.com/analytics/answer/6004245.

„Google Analytics“ demografinės charakteristikos

Siekiant tinklapio lankytojams pateikti tinkamas reklamas Google reklamavimo tinkle, šiame tinklapyje naudojama „Google Analytics“ funkcija „Demografinės charakteristikos”. Naudojant šią funkciją gali būti generuojamos ataskaitos, kuriose pateikiami duomenys apie tinklapio lankytojų amžių, lytį ir interesus. Šie duomenys gaunami iš Google personalizuoto, interesais pagrįsto reklamavimo, taip pat lankytojų duomenys gali būti gaunami iš trečiųjų šalių tiekėjų. Šie duomenys negali būti priskiriami konkretiems asmenims. Šią funkciją galite bet kada išjungti savo Google paskyroje per reklamų nustatymus, taip pat galite bendrai uždrausti, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis, kaip nurodyta skirsnyje „Nesutikimas dėl jūsų duomenų rinkimo“.

Užsakymų apdorojimas

Mes su kompanija Google esame sudarę sutartį dėl užsakymų apdorojimo. Taip pat naudodami „Google Analytics“ mes pilnai laikomės griežtų Vokietijos duomenų apsaugos agentūrų reikalavimų.

„Google Ads“

Šio tinklapio operatorius naudoja „Google Ads“. „Google Ads“ – tai internetinio reklamavimo programa, kurią tiekia Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

„Google Ads“ suteikia mums galimybę rodyti reklamas Google paieškos sistemoje ar kituose trečiųjų šalių tinklapiuose, kai naudotojas į Google sistemą įveda tam tikrus paieškos žodžius (tikslinių gavėjų nustatymas pagal paieškos žodžius). Taip pat tikslinės reklamos gali būti rodomos pagal Google kompanijoje prieinamus naudotojų duomenis (pvz. vietos duomenis ir interesus) (rodymas tikslinėms grupėms). Kaip tinklapio operatorius mes galime kiekybiškai įvertinti šiuos duomenis juos analizuodami, pavyzdžiui, po kurių paieškos žodžių įvedimo buvo parodytos reklamos ir ant kiek reklamų buvo paspausta.

Šios paslaugos naudojimas vykdomas pagal jūsų sutikimą, kaip nurodyta BDAR 6 str. 1 dalies a punkte ir TTDSG § 25 skirsnio 1 dalyje. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Detalesnę informaciją galite rasti čia: policies.google.com/privacy/frameworks ir privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google konversijų sekimas

Šiame tinklapyje yra naudojamas Google konversijų sekimas. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Tiek mums, tiek Google kompanijai Google konversijų sekimas suteikia galimybę nustatyti, ar naudotojas atliko tam tikrus veiksmus. Pavyzdžiui, mes galime analizuoti, kurie mūsų tinklapio mygtukai buvo paspausti, koks jų paspaudimo dažnumas, taip pat kurie mūsų produktai buvo dažniausiai peržiūrėti ar įsigyti. Pagal šią informaciją sudaroma konversijų statistika. Mes nustatome naudotojų, paspaudusių ant mūsų reklamų, skaičių, taip pat nustatome, kokių veiksmų jie ėmėsi. Mes negauname jokios informacijos, pagal kurią galėtume identifikuoti naudotojus. Identifikacijos tikslams Google kompanija naudoja slapukus ar palygintinas atpažinimo technologijas.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Šis sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Daugiau informacijos apie Google konversijų sekimą galite rasti Google privatumo politikos nuostatose: policies.google.com/privacy.

Meta Pixel (anksčiau – „Facebook Pixel“)

Šiame tinklapyje konversijų matavimui naudojama Facebook / Meta Pixel lankytojų veiksmų analizės paslauga. Šios paslaugos tiekėjas: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublinas 2, Airija. Kaip teigia Facebook, surinkti duomenys yra perduodami į JAV ir kitas trečiąsias šalis.

Ši funkcija leidžia sekti tinklapio lankytojų elgseną po to, kai jie buvo peradresuoti į tiekėjo tinklapį po paspaudimo ant Facebook reklamos. Tai leidžia įvertinti Facebook reklamų efektyvumą – šis rodiklis naudojamas statistiniais, rinkos tyrimo tikslais, taip pat siekiant optimizuoti būsimas reklamavimo priemones.

Surinkti duomenys mums, kaip šio tinklapio operatoriui, yra anonimiški, mes niekaip negalime daryti kokių nors išvadų apie naudotojų tapatybę. Tačiau Facebook išsaugo ir apdoroja duomenis taip, kad sąsaja su atitinkamo naudotojo profiliu yra įmanoma ir Facebook gali naudoti šiuos duomenis savo reklamos tikslais pagal Facebook duomenų naudojimo politiką (https://lt-lt.facebook.com/about/privacy/). Dėl šios priežasties Facebook turi galimybę rodyti reklamas Facebook ir kituose tinklapiuose. Mes, kaip šio tinklapio operatorius, šiam duomenų naudojimui negalime turėti įtakos.

Šios paslaugos naudojimas atliekamas gavus jūsų sutikimą pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Tiek, kiek asmeniniai duomenys yra renkami mūsų tinklapyje pasitelkiant čia aprašytą įrankį, ir yra perduodami Facebook, mes ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija, esame bendrai atsakingi už šių duomenų apdorojimą (BDAR 26 str.). Bendra atsakomybė yra apribota išskirtinai tik duomenų rinkimui ir jų perdavimui Facebook. Facebook vykdant duomenų apdorojimą po duomenų perdavimo, šiam apdorojimui bendra atsakomybė netaikoma. Mums bendrai privalomi įsipareigojimai yra nurodyti bendroje apdorojimo sutartyje. Šios sutarties tekstą galite rasti čia: www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pagal šią sutartį mes esame atsakingi už duomenų apsaugos informacijos, aktualios naudojant Facebook įrankį, pateikimą. Taip pat mes esame atsakingi, kad mūsų tinklapyje šis įrankis būtų įdiegtas tinkamai duomenų apsaugos atžvilgiu. Kompanija Facebook atsako už Facebook produktų duomenų saugumą. Jūs galite pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis (pvz. informacijos užklausomis), susijusiomis su Facebook apdorotais duomenimis. Tai įgyvendinama tiesiogiai per Facebook. Jeigu jūs pasinaudosite duomenų subjekto teisėmis per mūsų kompaniją, mes esame įpareigoti perduoti duomenis Facebook.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Platesnę informaciją galite rasti čia: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ir lt-lt.facebook.com/help/566994660333381.

Daugiau informacijos apie jūsų privatumo apsaugą galite rasti Facebook duomenų apsaugos pranešimuose: https:/lt-lt.facebook.com/about/privacy/.

Jūs galite išjungti „Custom Audiences“ remarketingo funkciją naudodamiesi reklamų nustatymų skyriumi: www.facebook.com/ads/preferences/. Norėdami tai padaryti turite būti prisijungę prie Facebook.

Jeigu neturite Facebook paskyros, naudojimo pagrindu pateikiamą Facebook reklamavimą galite išjungti Europos interaktyvaus skaitmeninio reklamavimo alijanso tinklapyje (https://www.youronlinechoices.com/lt/jusu-pasirinkimai).

5. Naujienlaiškis

Naujienlaiškio duomenys

Jei pageidaujate gauti tinklapio siūlomą naujienlaiškį, mes paprašysime jūsų elektroninio pašto adreso, taip pat informacijos, kuri leistų mums patikrinti, kad jūs tikrai esate atitinkamo elektroninio pašto adreso savininkas ir kad sutinkate gauti naujienlaiškį. Kiti duomenys nėra renkami, arba jie gali būti jūsų pateikiami tik savanoriškumo pagrindais. Mes naudojame šiuos duomenis išskirtinai tik pageidautos informacijos siuntimui ir jų neperduodame trečiosioms šalims.

Duomenys, suvesti į naujienlaiškio registracijos formą bus apdorojami tik su jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas). Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą saugoti duomenis (el. pašto adresą ir jo naudojimą naujienlaiškių siuntimui). Tai galite atlikti, pavyzdžiui, spausdami nuorodą „Atsisakyti prenumeratos“ bet kuriame naujienlaiškyje. Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos prieš atšaukimą vykdytų duomenų apdorojimo veiksmų teisėtumui.

Duomenys, kuriuos jūs mums pateikiate siekdami gauti naujienlaiškį, bus saugomi mūsų kompanijos arba naujienlaiškio paslaugos tiekėjo tol, kol jūs atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos. Po to, kai jūs atsisakysite prenumeratos, duomenys bus ištrinti iš mūsų naujienlaiškio paskirstymo sąrašo. Taip pat duomenys bus ištrinti tuomet, kada duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus. Mes pasiliekame teisę ištrinti arba blokuoti jūsų el. pašto adresą iš mūsų naujienlaiškio paskirstymo sąrašo savo nuožiūra, pagal mūsų teisėto intereso taikymo sritį, kaip nurodyta BDAR. 6 str. 1 dalies f punkte.

Duomenys, kuriuos mes laikome kitiems tikslams, šiais aspektais paveikiami nebus.

Po to, kai jūs išsiregistruosite iš naujienlaiškio paskirstymo sąrašo, jūsų el. pašto adresas bus saugomas mūsų kompanijos arba naujienlaiškio paslaugos tiekėjo juodajame sąraše, jeigu tai bus reikalinga siekiant išvengti vėlesnių el. laiškų siuntimo. Duomenys iš juodojo sąrašo bus naudojami tik šiam tikslui ir nebus jungiami su kitais duomenimis. Tai tarnauja jūsų bei mūsų interesams, taip pat atitinka teisinius reikalavimus, taikomus naujienlaiškių siuntimui (teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą). Saugojimas juodajame sąraše vykdomas neribotą laiką. Jūs galite nesutikti su saugojimu, jeigu jūsų interesai nusveria mūsų teisėtus interesus.

6. Įskiepiai ir įrankiai

YouTube su išplėstine duomenų apsauga

Šiame tinklapyje integruojami vaizdo klipai iš YouTube tinklapio. Puslapių tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Mes naudojame YouTube su išplėstiniu duomenų apsaugos režimu. Kaip teigia YouTube, šis režimas reiškia, kad YouTube šiame tinklapyje nesaugo jokios lankytojų informacijos prieš jiems peržiūrint vaizdo klipą. Tačiau duomenų atskleidimas YouTube partneriams gali nebūtinai būti išskirtas išplėstinio duomenų apsaugos režimo. Dėl šios priežasties nesvarbu, ar jūs peržiūrite vaizdo klipą, YouTube vis tiek susijungs su Google „DoubleClick“ tinklu.

Vos tik jums paleidus YouTube vaizdo klipą iš karto prisijungiama prie YouTube serverių. Šiame procese YouTube pranešama, kuriuose mūsų puslapiuose jūs lankėtės. Jeigu esate prisijungę prie savo YouTube paskyros, jūs suteikiate YouTube galimybę priskirti jūsų naršymo elgseną tiesiogiai jūsų asmeniniam profiliui. To galima išvengti atsijungiant nuo jūsų YouTube paskyros.

Taip pat paleidus vaizdo įrašą YouTube gali išsaugoti įvairius slapukus jūsų galutiniame įrenginyje, arba naudoti palygintinas atpažinimo technologijas (pvz. įrenginių identifikavimą). Šiuo būdu YouTube gali gauti šio tinklapio naudotojų informaciją. Ši informacija naudojama, tarp kitų dalykų, siekiant rinkti vaizdo įrašo statistiką, gerinti naudotojo patirtį bei apsisaugoti nuo bandymų sukčiauti.

Jei būtina, tolimesnis duomenų apdorojimas gali būti pradedamas paleidus YouTube vaizdo klipą – šiam procesui mes negalime turėti įtakos.

YouTube naudojame dėl savo intereso užtikrinti patrauklų mūsų internetinių pasiūlymų pristatymą. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte. Jeigu buvo reikalaujama atitinkamo sutikimo, apdorojimas bus organizuojamas išskirtinai pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį, tiek, kiek į sutikimą įeina slapukų išsaugojimas arba priėjimas prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz. įrenginių identifikavimo atveju) pagal TTDSG nurodytą reikšmę. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų apsaugą YouTube galite peržiūrėti kompanijos privatumo politiką: policies.google.com/privacy

Google žemėlapiai

Šiame tinklapyje yra naudojami Google žemėlapiai. Tiekėjas: Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija.

Siekiant naudotis Google žemėlapių funkcijomis yra būtina išsaugoti jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai yra perduodama į Google serverį JAV ir jame saugoma. Šio tinklapio tiekėjas neturi jokios įtakos šiam duomenų perdavimui. Aktyvavus Google žemėlapius, siekiant vienodo tolygaus šrifto rodymo Google gali naudoti Google šriftus. Jums pateikus Google žemėlapių užklausą, jūsų naršyklės spartinančioje atmintinėje užkraunami reikalingi žiniatinklio šriftai – tokiu būdu tinkamai rodomi šriftai ir tekstai.

Mes naudojame Google žemėlapius siekdami užtikrinti patrauklią mūsų internetinių pasiūlymų prezentaciją ir supaprastinti vietų, pateikiamų mūsų tinklapyje, radimą. Tai reprezentuoja teisėtą interesą, kaip nurodyta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte. Kai yra reikalingas atitinkamas sutikimas, apdorojimas bus organizuojamas išskirtinai pagal BDAR 6 str. 1 dalies a punktą arba TTDSG § 25 skirsnio 1 dalį, tiek, kiek į sutikimą įeina slapukų išsaugojimas arba priėjimas prie informacijos naudotojo galutiniame įrenginyje (pvz. įrenginių identifikavimo atveju) pagal TTDSG nurodytą reikšmę. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu.

Duomenų perdavimas į JAV vykdomas pagal standartines Europos Komisijos sutarčių sąlygas. Detalesnę informaciją galite rasti čia: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ir privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Daugiau informacijos apie naudotojų duomenų tvarkymą galite rasti Google privatumo privatumo politikos nuostatose: policies.google.com/privacy.

7. Vaizdo ir garso konferencijos

Duomenų apdorojimas

Viena iš priemonių, kurią naudojame komunikacijai su savo klientais – tai internetinės konferencijos. Specialūs tam skirti įrankiai, kuriuos naudojame, yra nurodyti žemiau. Jums komunikuojant su mūsų kompanija per internetinę vaizdo ar garso konferenciją, jūsų asmeninius duomenis apdoros mūsų kompanija arba atitinkamo konferencijos įrankio tiekėjas.

Konferencijų įrankiai renka visus duomenis, kuriuos jūs pateikiate ar įvedate tam, kad galėtumėte jais naudotis (el. pašto adresą ir / arba jūsų telefono numerį). Taip pat konferencijų įrankiai apdoroja konferencijos trukmės rodiklį, dalyvavimo konferencijoje pradžios ir pabaigos laiką, dalyvių skaičių, taip pat bet kokią kitą kontekstinę informaciją, susijusią su komunikacijos procesu (metaduomenis).

Taip pat įrankio tiekėjas apdoroja visus techninius duomenis, reikalingus internetinės komunikacijos vykdymui. Šiuos duomenis visų pirma sudaro IP adresai, MAC adresai, prietaiso identifikaciniai numeriai, prietaiso tipas, operacinės sistemos tipas ir versija, kliento programos versija, kameros tipas, mikrofono ar garsiakalbio duomenys, taip pat internetinio prisijungimo tipas.

Pakitus turiniui, jį įkėlus, ar atlikus kitus veiksmus, kad įrankyje šis turinys taptų prieinamas – šie duomenys taip pat išsaugomi įrankio tiekėjo serveriuose. Tokio turinio pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): debesies įrašai, pokalbių bei tiesioginės žinutės, balso pašto įrašai, įkeltos nuotraukos ir vaizdo įrašai, bylos, baltos lentos, kita informacija, kuria pasidalinta naudojantis paslauga.

Pažymime, kad mes neturime pilnos naudojamų įrankių duomenų apdorojimo procesų kontrolės. Mūsų galimybės didžiąja dalimi nustatomos pagal atitinkamo tiekėjo kompanijos politiką. Norėdami daugiau sužinoti apie duomenų apdorojimo veiklą per konferencijų įrankius, prašome peržiūrėti atitinkamų įrankių, kuriuos mes nurodome po šiuo tekstu, duomenų apsaugos nuostatas.

Duomenų apdorojimo tikslas ir teisinis pagrindas

Konferencijų įrankiai naudojami siekiant komunikuoti su dabartiniais ir ateities sutartiniais partneriais arba siekiant pasiūlyti tam tikras paslaugas mūsų klientams (BDAR 6 str. 1 dalies b punktas). Taip pat šių įrankių naudojimas padeda supaprastinti ir pagreitinti komunikaciją su mūsų kompanija (teisėtas interesas, BDAR 6 str. 1 dalies f punktas). Ten, kur buvo prašoma sutikimo, atitinkami įrankiai naudojami šio sutikimo pagrindu; sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu, atšaukimas galioja visą ateities laikotarpį.

Saugojimo periodas

Tiesiogiai per vaizdo įrašą ir konferencijos įrankius mūsų išsaugoti duomenys bus ištrinti iš mūsų sistemos iš karto jums to paprašius, taip pat jums atšaukus sutikimą išsaugoti duomenis arba duomenų saugojimo tikslui netekus aktualumo. Išsaugoti slapukai jūsų galutiniame įrenginyje liks tol, kol jūs juos ištrinsite. Įstatymų numatyti privalomi duomenų saugojimo periodai paveikiami nebus.

Mes negalime turėti įtakos jūsų duomenų, saugomų konferencijų įrankių tiekėjų jų numatytais tikslais, saugojimo trukmei. Dėl detalesnės informacijos prašome tiesiogiai kreiptis į konferencijų įrankių operatorius.

Naudojami konferencijų įrankiai

Mes naudojame šiuos konferencijų įrankius:

Microsoft Teams

Mes naudojame Microsoft Teams. Produkto tiekėjas yra Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublinas 18, Airija. Norėdami daugiau sužinoti apie duomenų apdorojimą, prašome peržiūrėti Microsoft Teams privatumo politikos nuostatas: https://privacy.microsoft.com/lt-lt/privacystatement.

Užsakymų apdorojimas

Aukščiau nurodytos paslaugos naudojimui ir su ja susijusiam užsakymų apdorojimui esame sudarę specialią sutartį (AVV). Tai yra sutartis, reikalaujama duomenų apsaugos įstatymų. Ji užtikrina, kad naudojantis šia paslauga mūsų tinklapio lankytojų asmeniniai duomenys bus apdorojami laikantis mūsų instrukcijų ir atitinkant BDAR.

8. Kitos paslaugos

Kandidatų duomenų tvarkymas

Mes jums suteikiame galimybę kandidatuoti dėl darbo mūsų kompanijoje (el. paštu, paprastu paštu, taip pat užpildant mūsų internetinę kandidatavimo formą). Šio proceso metu mes jus informuosime apie jūsų asmeninių duomenų, surinktų per kandidatavimo procesą, apimtį, naudojimo tikslą ir paskirtį. Mes užtikriname, kad jūsų duomenų rinkimas, apdorojimas ir naudojimas bus atliekami vadovaujantis taikytinais duomenų apsaugos įstatymais ir kitomis įstatyminėmis nuostatomis, taip pat jūsų duomenys bus tvarkomi laikantis griežto konfidencialumo.

Duomenų rinkimo apimtis ir tikslas

Jums siunčiant kreipimąsi dėl darbo mes apdorosime jūsų susijusius asmeninius duomenis (pvz. kontaktinius ir komunikacinius duomenis, kandidatavimo dokumentus, pokalbių pastabas ir tt.) tiek, kiek tai yra reikalinga siekiant nuspręsti, ar su jumis pradėti darbo santykius. Šio apdorojimo teisinis pagrindas: BDSG (Vokietijos federalinis duomenų apsaugos aktas) § 26 skirsnis pagal Vokietijos teisę (darbinių santykių inicijavimas), BDAR 6 str. 1 dalies b punktas (bendroji kontaktinė informacija) ir, jeigu buvo reikalingas jūsų sutikimas – BDAR 6 str. 1 dalies a punktas. Sutikimas gali būti atšaukiamas bet kuriuo metu. Jūsų asmeniniai duomenys bus perduodami tik mūsų kompanijos viduje asmenims, kurie susiję su jūsų kreipimosi dėl darbo apdorojimu.

Jeigu jūsų kandidatavimas bus sėkmingas, siekiant pradėti darbinius santykius jūsų pateikti duomenys bus išsaugoti mūsų duomenų apdorojimo sistemose pagal BDSG 26 skirsnį ir BDAR 6 str. 1 dalies b punktą.

Duomenų saugojimo periodas

Jeigu mes negalėsime pateikti darbo pasiūlymo, taip pat jeigu jūs atsisakysite kandidatavimo arba atsisakysite darbo pasiūlymo, mes pasiliekame teisę saugoti jūsų pateiktus duomenis iki 6 mėnesių nuo kandidatavimo proceso pabaigos (kreipimosi atmetimo arba jo atsisakymo). Tai atliekama pagal mūsų teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas). Po to duomenys bus ištrinti ir fiziniai kandidatavimo dokumentai bus sunaikinti. Šie saugomi duomenys yra reikalingi kaip įrodymas kilus teisiniam ginčui. Jeigu akivaizdu, kad duomenys bus reikalingi po 6 mėnesių saugojimo periodo (pvz. dėl gresiančio ar einamojo teisinio ginčo), duomenys bus ištrinti tik tada, kai tolimesnio duomenų saugojimo tikslas taps nebeaktualus.

Ilgesnis duomenų saugojimas taip pat įmanomas jums davus sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas) arba jeigu teisinės duomenų saugojimo nuostatos draudžia ištrynimą.

Įtraukimas į kandidatų direktoriją

Jeigu mes jums nepateiksime darbo pasiūlymo, galime jus įtraukti į kandidatų direktoriją. Įtraukimo atveju visi jūsų kandidatavimo duomenys ir dokumentai bus perkelti į kandidatų direktoriją – tokiu atveju atsiradus tinkamai darbo pozicijai mes turėsime galimybę su jumis susisiekti.

Įtraukimas į kandidatų direktoriją vykdomas gavus jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 dalies a punktas). Šis sutikimas yra savanoriškas ir jis nėra susijęs su einamuoju kandidatavimo procesu. Susijęs asmuo gali atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu. Šiuo atveju duomenys iš kandidatų direktorijos bus negrįžtamai ištrinti, nebent bus teisinių priežasčių jų saugojimui.

Duomenys iš kandidatų direktorijos bus negrįžtamai ištrinti ne vėliau kaip po dviejų metų po duoto sutikimo.